leveringsvoorwaarden

Depositphotos_7851700_original1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op Droomwonen Breda en droomwonen.com, hierna te noemen droomwonen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen droomwonen en opdrachtgevers. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tot zij schriftelijk zijn aanvaard.

2 Grondslag offertes
Offertes van droomwonen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Droomwonen zal de door haar verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij droomwonen en de opdrachtgever vóór het begin van de uitvoering van de opdracht overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en tussen partijen vaststaat dat die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.

3 Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig, zoals weergegeven staat in de offerte of conform de planning van de werkzaamheden zoals die na opdrachtverlening is overeengekomen, alle documenten en gegevens die droomwonen nodig heeft. Als droomwonen daarom verzoekt, en de noodzaak hiervan heeft weergegeven in de offerte, verschaft de opdrachtgever op de locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door droomwonen geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

5 Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de wettelijke BTW, reis- en verblijfkosten, (indien van toepassing) het aantal exemplaren van het eindrapport en andere opdracht gebonden kosten.

6 Betalingsvoorwaarden
De kosten zoals vermeld in de onder artikel 5 bedoelde offerte, worden volgens een aangegeven schema in de offerte of/en de opdrachtenbrief in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden.

7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds vooraf en schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal droomwonen dit de opdrachtgever onverwijld melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, zal droomwonen de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8 Afsluiting opdracht
De opdracht is afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever droomwonen hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Droomwonen behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties tot de einddatum van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Al het verschuldigde wordt terstond opeisbaar.

10 Eigendom adviezen, nota’s en andere schriftelijke stukken en programma’s
Op adviezen, rapporten en programma’s, die zijn gemaakt voor de uitvoering van de opdracht, berust het auteursrecht van droomwonen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van droomwonen. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing.

11 Vertrouwelijkheid
Droomwonen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Droomwonen zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

12 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13 Toepasselijk recht
Op deze algemene leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechten van de statutaire of feitelijke vestigingsplaats.